Menu
EUR
 • Dé specialist in Douglas hout
 • Goedkoopste houthandel met eigen winkel
 • Geen minimale afname nodig en snelle levering
 • Grote voorraad in de winkel direct af te halen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Houthandel van Gelder

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Definities

 • Artikel 2 Identiteit van ondernemer

 • Artikel 3 Algemeen

 • Artikel 4 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

 • Artikel 5 Modellen/afbeeldingen

 • Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 • Artikel 7 Levering

 • Artikel 8 Transport  

 • Artikel 9 Onderzoek, reclames

 • Artikel 10 Zichttermijn (koop op afstand)

 • Artikel 11 Verplichtingen van de wederpartij tijdens zichttermijn

 • Artikel 12 Betaling

 • Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 • Artikel 14 Garantie

 • Artikel 15 Risico-overgang

 • Artikel 16 Incassokosten

 • Artikel 17 Opschorting en ontbinding

 • Artikel 18 Annulering

 • Artikel 19 Aansprakelijkheid

 • Artikel 20 Overmacht

 • Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 • Artikel 22 Geheimhouding

 • Artikel 23 Geschillen

 • Artikel 24 Toepasselijk recht

 • Artikel 25 Authentieke versie

 • Artikel 26 Deponering

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Gebruiker : Houthandel van Gelder B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper;

Wederpartij : de wederpartij van gebruiker, koper;

Overeenkomst : de overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij;

Artikel 2 Identiteit van ondernemer

Bedrijfsnaam: Houthandel van Gelder B.V.
Voskuilerdijk 4a
8094 PW Hattemerbroek
E-mail: [email protected]
Tel: +31 (0)38-3760173

KvK-nummer: 08017204
BTW-identificatienummer: NL815130727B01

Artikel 3 Algemeen

3.1

De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

3.2 

De onderstaande voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

3.3

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

3.4

De toepasselijkheid van voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

3.5

Indien gebruiker met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderstaande voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

3.6

Als één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing;

Artikel 4 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

4.1

De prijzen vermeldt op de website zijn allen dagprijzen, de genoemde prijzen zijn inclusief btw;

4.2

Alle aanbiedingen in winkel of website, zijn geldig zolang de voorraad strekt;

4.3

Een aanbod via offerte is ten aller tijden 15 dagen geldig, na het uitbrengen van de offerte;

4.4

Overeenkomsten waarbij gebruiker partij is, gelden eerst als gesloten:

a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgestelde overeenkomst of ingevuld formulier en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;

b) na ontvangst en akkoordverklaring, van de schriftelijke aanvaarding door de wederpartij, van een door gebruiker gedaan aanbod;

c) bij gebreke daarvan, door de overhandiging van de te leveren goederen aan de wederpartij;

4.5

Als een natuurlijke persoon namens of voor rekening van wederpartij een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

4.6

Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, met uitzondering van reclame binnen 48 uur na factuurdatum;

4.7

Indien gebruiker tijdens uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerk-opdracht ontvangt van de wederpartij of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van wederpartij en wederpartij heeft na uitvoering van het meerwerk dit werk geaccepteerd althans niet heeft geprotesteerd tegen het meerwerk, mag gebruiker ervan uitgaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van wederpartij is geschied tegen de door gebruiker gehanteerde prijzen en tarieven;

4.8 

Gebruiker behoudt het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren;

4.9

Als de aanvaarding door wederpartij afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft;

4.10

De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering aan het adres van wederpartij, in Euro’s, inclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief export-, verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

4.11

De gebruiker mag na 2 maanden prijsstijgingen doorberekenen, als zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen van meer dan 5% hebben plaatsgevonden;

4.12

Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;

4.13

Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

4.14

Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten;

Artikel 5 Modellen/afbeeldingen

5.1

De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten of op de website opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

5.2 

Als de gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de gebruiker niet;

5.3

Is aan wederpartij een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

5.4

Worden in de overeenkomst afmetingen of aanduidingen vermeld, dan worden deze eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de uit te voeren werkzaamheden;

5.5

Bij het per abuis foutief vermelden van het aanbod staat het de gebruiker vrij de order éénzijdig te annuleren;

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1

Gebruiker aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat voor het werk vereiste toewijzingen, waarvoor wederpartij zal zorgdragen, voor aanvang van het werk zijn verleend;

6.2

Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap;

6.3

Als en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;

6.4

Indien wederpartij de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is wederpartij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;

6.5

Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;

6.6

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn;

6.7

Als de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor gebruiker voortvloeiende schade en kosten door wederpartij te worden vergoed;

Artikel 7 Levering

7.1

Levering geschiedt aan het bij gebruiker laatst bekende afleveradres van wederpartij, tenzij anders overeengekomen;

7.2

Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

7.3

Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van wederpartij. Indien weigering van afname langer duurt dan 1 maand, is gebruiker gerechtigd de goederen te verkopen en alle schaden en kosten op de wederpartij te verhalen;

7.4

Als de goederen wordt bezorgd of opgehaald, is gebruiker gerechtigd de hieruit voorvloeiende kosten bij wederpartij in rekening te brengen;

7.5

Indien gebruiker gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd/uitvoering aan nadat wederpartij deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld;

7.6

Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te bieden;

Artikel 8 Transport  

8.1

Als en voor zover gebruiker of een derde het transport, verzending of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door wederpartij aan gebruiker is verstrekt, door gebruiker bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder;

8.2

Eventuele specifieke wensen van de wederpartij over het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd, als de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen;

8.3

Lossen gebeurt altijd op de verharde weg en naast de vrachtauto. De plek dient toegankelijk te wezen voor ons transport;

Artikel 9 Onderzoek, reclames

9.1

Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gesteld worden;

9.2

Eventuele zichtbare tekorten of gebreken behoren direct bij oplevering c.q. levering aan gebruiker te worden gemeld, en ook te worden aangetekend op de vrachtbrief of het vervoersdocument. Niet zichtbare tekorten behoren binnen 48 uur na ontdekking schriftelijk te worden gemeld, tenzij partijen anders zijn overeenkomen;

9.3

Niet op de vrachtbrief aangetekende zichtbare gebreken, en ook niet schriftelijk binnen de gestelde termijn gemelde niet zichtbare gebreken worden door gebruiker niet in behandeling genomen. Gebruiker dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren;

9.4

Indien tijdig wordt gereclameerd en als de reclames naar het oordeel van gebruiker juist zijn, zal gebruiker de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Wederpartij blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken;

9.5

Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien wederpartij het door gebruiker geleverde in gebruik heeft genomen, wordt het werk geacht deugdelijk te zijn geleverd;

9.6

Wenst wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven;

Artikel 10 Zichttermijn (koop op afstand)

10.1

Uitsluitend bij bestellingen door de wederpartij via de webshop zal aanbod zal tevens een zichttermijn van veertien (14) werkdagen inhouden, ingaande de dag na aflevering van de zaken. Het staat gebruiker vrij bepaalde zaken uitsluitend te leveren vanaf de fysieke winkel van gebruiker. Voor dergelijke leveringen geldt geen zichttermijn;

10.2

Voor speciaal in opdracht van de wederpartij vervaardigde producten - niet zijnde de via de webshop aangeboden ‘standaard’ producten - geldt geen zichttermijn;

10.3

Tijdens de zichttermijn heeft wederpartij een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de kosten van terugzending, de ontvangen zaken te retourneren in de originele en onbeschadigde verpakking;

10.4

Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld. De wederpartij doet afstand van zijn recht op ontbinding door het artikel in gebruik te nemen;

10.5

Wederpartij kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door gebruiker bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven;

10.6

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de wederpartij;

10.7

De wederpartij draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Indien de wederpartij aan de gebruiker de opdracht verstrekt tot retour halen, brengt de gebruiker 120,-Euro retour kosten in rekening bij de wederpartij. Deze retour kosten worden verrekend met retour te storten bedrag van de retour gehaalde materialen. Het retour te storten bedrag dient de gebruiker uiterlijk binnen 30 dagen retour gestort te hebben op de bankrekening van de wederpartij. Bij de retour kosten zijn inbegrepen: het transport zonder materiaal naar de wederpartij en het retour transporteren naar de gebruiker;

10.8

Producten kunnen in geen geval teruggestuurd worden wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:
– Het artikel is niet meer compleet, gezaagd of reeds verwerkt;
– Het artikel is gedurende de periode dat de wederpartij het op zicht had, gebruikt of beschadigd geraakt;
– Het artikel was speciaal voor de wederpartij op maat gemaakt of op kleur gemaakt;
– Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;
– Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden;

Artikel 11 Verplichtingen van de wederpartij tijdens zichttermijn

11.1

Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en kenmerken van het product
vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de wederpartij het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen;


11.2

De wederpartij is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. De waardevermindering die hier mee samen gaat wordt in mindering gebracht op het retour te storten bedrag;


11.3 

De wederpartij is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de gebruiker hem
niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht
heeft verstrekt;


11.4

Alle producten dienen droog opgeslagen te worden en als zodanig te worden geladen in de vrachtauto. Ook dienen de producten deugdelijk te worden verpakt voor het retour transport. Hiermee wordt bedoeld: Samen gebonden met omsnoeringsband en zo nodig voorzien van plastic om waterschade te voorkomen;

Artikel 12 Betaling

12.1

Betaling dient vooraf te geschieden vooraf middels een factuur. Van het voorgaande kan worden afgeweken indien de partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

12.2

Leveringen of bestellingen via de webshop kunnen uitsluitend plaatsvinden bij vooruitbetaling van het volledige aankoopbedrag middels de op de website aangegeven wijze;

12.3

Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

12.4

In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratele-stelling van wederpartij, dood van de wederpartij, overdracht of staking van de onderneming van wederpartij, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;

12.5

Betaling dient aan gebruiker te geschieden, tenzij gebruiker haar vordering op wederpartij heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is zal gebruiker de wederpartij schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde;

12.6

Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente;

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

13.1

Alle door gebruiker geleverde materialen en andere zaken, hetzij bewerkt of verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van gebruiker totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen;

13.2

Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

13.3

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht gebruiker zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

13.4

Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

Artikel 14 Garantie

14.1

De door gebruiker geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;

14.2

Deze garantie is beperkt tot:

- productiefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk,

- onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik of ondeugdelijke bewerking, behandeling,

- onderhoud en opslag;

- leveringen aan kopers binnen de EU;

- tot herstel of vervanging van de zaak;

- 365 dagen na levering tenzij anders is overeengekomen en met inachtneming van hetgeen geldend conform artikel 14.4;

14.3

Deze garantie vervalt:

- bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een koper of een derde aan of van het geleverde;

- bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

- bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven;

14.4

De garantie is in alle gevallen beperkt tot de fabrieksgarantie;

14.5

In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie;

14.6

Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling;

Artikel 15 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de materialen en andere zaken gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zaken aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht;

Artikel 16 Incassokosten

16.1

Indien wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij. In ieder geval is wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van €350,00;

16.2

Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van wederpartij;

Artikel 17 Opschorting en ontbinding

17.1

Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat wederpartij de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;

- wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

17.2

Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

17.3

Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

17.4

Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen;

Artikel 18 Annulering

18.1

Het annuleren van een bestelling dient wordt kenbaar gemaakt per e-mail aan: [email protected]. In deze e-mail dient de wederpartij ten aller tijden zijn/haar naam, ordernummer en telefoonnummer te vermelden;

18.2

Indien wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, kan dit uiterlijk tot 5 werkdagen voor de levering. Hierna wordt er 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van gebruiker op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst;

18.3

Indien wederpartij bij annulering de afname weigert van de reeds door gebruiker aangeschafte zaken zoals materialen, al dan niet be- of verwerkt, is wederpartij gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan gebruiker te voldoen;

Artikel 19 Aansprakelijkheid

19.1

Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens wederpartij beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld;

19.2

Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

19.3

Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

19.4

De wederpartij controleert eerst de levering na ontvangst, op eventuele afwijkingen, voordat de wederpartij werkzaamheden en mogelijk mensen ingepland. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade aan planning, door een verlate levering of een eventuele nalevering.;

19.5

Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door de wederpartij of een derde;

19.6

Wederpartij vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is;

19.7

Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is gebruiker nimmer aansprakelijk;

19.8

Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is gebruiker nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij gebruiker bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij gebruiker steeds de bedoeling van wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt;

19.9

Wederpartij dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan wederpartij gebruiker niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden;

19.10 

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten;

Artikel 20 Overmacht

20.1

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

20.2

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker, stroomstoringen, computerstoringen, brand, diefstal, verkeersopstoppingen en vertragingen in de levering van zaken door toeleveranciers en ziekten van haar personeel worden daaronder begrepen;

20.3

Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen;

20.4

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

20.5

Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

21.1

Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht;

21.2

Het is wederpartij niet toegestaan veranderingen in het werk c.q. de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen;

21.3

De in het kader van de overeenkomst eventueel door gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, brochures, schetsen, tekeningen, stalen en modellen, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze mogen niet door wederpartij zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit;

21.4

Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht;

Artikel 22 Geheimhouding

22.1

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;

22.2

Indien gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan;

Artikel 23 Geschillen

23.1

Om geschillen te voorkomen is het belangrijk dat de wederpartij kennis heeft van de gekochte producten en de verwerking daarvan. Als dit niet het geval is dient de wederpartij zich vóór aanschaf en verwerking van de producten te wenden tot de gebruiker om deze kennis te vergaren. Dit om enigerlei discussie te voorkomen over het product of de toepasbaarheid daarvan alsmede de mogelijke vervolgschade;

23.2

Op overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

23.3

Bij klachten dient een wederpartij zich allereerst te wenden tot Houthandel Van Gelder;

23.4

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan een Raad van Arbitrage;

23.5

Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform ( http://ec.europa.eu/odr );

Artikel 24 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing;

Artikel 25 Authentieke versie

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek;

Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst;

Artikel 26 Deponering

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle;

Winkel met webshop
Houthandel sinds 1979. Wij hebben naast onze webshop, ook een winkel nabij Zwolle.
Bezorging
Gratis levering vanaf €1500,-. Levertijd gemiddeld 7 werkdagen
Ruime voorraad
Ruime voorraad hout: zowel online, als in onze winkel
Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!